Written"Choice"NewGoals"

My Choice Matters have translated three of our most popular planning tools into a number of community languages. Please see below for the Good Life workbooks 1, 2, and 3 in Hindi, Arabic, Chinese, Tamil, Korean, Russian, Spanish, and Vietnamese.

தமிழ்

வைங்கலைத் தரவிறக்கம் சசய்ய கீழே உள்ை இலைப்புகலை அமுக்கவும்


العربية

اضغط†على†الروابط†أدناه†لتنزيل†المصادر

حياة جيدة مصنف ١

حياة جيدة مصنف ٢

حياة جيدة مصنف ٣


中文

点击以下链接下载资源

 

 


हिन्दी

संसाधनों को डाउनलोड करने के हलए नीचे ढ़दए गए ललक्टस पर हक्टलक करें


한국어

자료를 다운 받으시려면 아래 링크들을 클릭하세요


Русский

Нажмите на приведенные ниже ссылки, чтобы скачать материалы


Español

Haga clic en el enlace de abajo para descargar los recursos


Tiếng Việt

Nhắp vào liên kết dưới đây để tải xuống các thông tin tài liệu